Type VRRM
(V)
ID
(A)
IFSM
(A)
VF
(V)
RthJC
(K/W)
Packages PDF下载
MMD70E120X 1200 70 700 1.35 0.18 DE 点击下载pdf
MMD70E160X 1600 70 700 1.35 0.18 DE 点击下载pdf
MMD70E180X 1800 70 700 1.35 0.18 DE 点击下载pdf
MMD100E120X 1200 100 1000 1.35 0.15 DE 点击下载pdf
MMD100E160X 1600 100 1000 1.35 0.15 DE 点击下载pdf
MMD100E180X 1800 100 1000 1.35 0.15 DE 点击下载pdf
MMD150F120X 1200 150 1500 1.45 0.11 DF 点击下载pdf
MMD150F160X 1600 150 1500 1.45 0.11 DF 点击下载pdf
MMD150F180X 1800 150 1500 1.45 0.11 DF 点击下载pdf
MMD200F120X 1200 200 2000 1.45 0.09 DF 点击下载pdf
MMD200F160X 1600 200 2000 1.45 0.09 DF 点击下载pdf
MMD200F180X 1800 200 2000 1.45 0.09 DF 点击下载pdf
MMD250F120X 1200 250 2500 1.55 0.08 DF 点击下载pdf
MMD250F160X 1600 250 2500 1.55 0.08 DF 点击下载pdf
MMD250F180X 1800 250 2500 1.55 0.08 DF 点击下载pdf
MMD150FB120X 1600 150 1500 1.56 0.1 DFB 点击下载pdf
MMD150FB160X 1600 150 1500 1.45 0.11 DFB 点击下载pdf
MMD150FB180X 1800 150 1500 1.56 0.1 DFB 点击下载pdf
MMD200FB120X 1200 200 2000 1.45 0.09 DFB 点击下载pdf
MMD200FB160X 1600 200 2000 1.45 0.09 DFB 点击下载pdf
MMD200FB180X 1800 200 2000 1.45 0.09 DFB 点击下载pdf
MMD100EB160X 1600 100 1000 1.35 0.15 DEB 点击下载pdf
MMD250FB120X 1200 250 2500 1.43 0.08 DFB 点击下载pdf
MMD250FB160X 1600 250 2500 1.55 0.08 DFB 点击下载pdf
MMD250FB180X 1800 250 2500 1.55 0.08 DFB 点击下载pdf
MMD70EB160X 1600 70 700 1.35 0.18 DEB 点击下载pdf
MMD70EB180X 1800 70 700 2.25 0.18 DEB 点击下载pdf
MMD100EB180X 1800 100 1000 1.35 0.15 DEB 点击下载pdf
MMD50L160X 1600 50 500 1.4 0.2 DL 点击下载pdf
MMD100EC160X 1600 100 1000 1.35 0.15 DEC 点击下载pdf
MMD70EC160X 1600 70 700 1.35 0.18 DEC 点击下载pdf
MMD200F200X 2000 200 2000 1.45 0.09 DF 点击下载pdf
MMD100F200X 2000 100 1000 1.35 0.15 DF 点击下载pdf
MMD70E200X 2000 70 700 1.35 0.18 DE 点击下载pdf
MMD100E200X 2000 100 1000 1.35 0.15 DE 点击下载pdf
MMD150F200X 2000 150 1500 1.45 0.11 DF 点击下载pdf
MMD70EC180X 1800 70 700 1.35 0.18 DEC 点击下载pdf
MMD100EC180X 1800 100 1000 1.35 0.15 DEC 点击下载pdf